logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Projekt dokumentu „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju” - WPIS ARCHIWALNYStrategia Rozwoju Bydgoszczy to jeden z najważniejszych dokumentów programowych, określający oczekiwane dla rozwoju Bydgoszczy zmiany i dziedziny, w których te zmiany powinny zajść. W oparciu o zmieniające się w ostatnich latach uwarunkowania, w których funkcjonują miasta oraz w wyniku wielu przemian które dokonały się w Bydgoszczy (m.in. realizacja i rozpoczęcie szeregu inwestycji zapisanych w poprzedniej strategii) zaktualizowano dokument przyjęty przez Radę Miasta Bydgoszczy w 2013 roku.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu dokumentu
PLIK DO POBRANIA tutaj

Projekt nowej strategii jest efektem współpracy różnych środowisk, których wspólnym celem jest zapewnienie wszystkim bydgoszczankom i bydgoszczanom najlepszych warunków na każdym etapie życia i zrównoważony rozwój miasta. W jej tworzenie zaangażowani byli bydgoszczanie, przedstawiciele instytucji naukowych, gospodarczych, organizacji i stowarzyszeń społecznych, którzy wyrażali swoje opinie, uwagi, dzielili się swoją wiedzą, przemyśleniami, a przede wszystkim pomysłami na rozwój miasta. Nad strategią pracowały trzy zespoły robocze: Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko, dyskutowano w trakcie debat i innych spotkań konsultacyjno-informacyjnych, opinie mieszkańców poznawaliśmy także w trybie badań ankietowych i indywidualnych rozmów. W strategii określono wizję rozwoju miasta w przyszłości – jego pożądany i oczekiwany obraz.


Bydgoszcz w 2030 roku

będzie miastem, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec znajdzie odpowiednie warunki   
rozwoju, to miasto zapewniające bydgoszczankom
i bydgoszczanom najlepsze rozwiązania na każdym etapie życia – dobre miejsce do życia.


Wyzwania rozwojowe

•    Nowoczesny, dostosowany do potrzeb współczesności i przyszłości system kształcenia.
•    Rozwój bydgoskich uczelni oraz wzrost ich udziału w życiu miasta.
•    Wzrost aktywności zawodowej i pozazawodowej bydgoszczan.
•    Umocnienie pozycji Bydgoszczy w sieci polskich i europejskich metropolii.
•    Poprawa jakości przestrzeni publicznych.
•    Zahamowanie spadku liczby ludności.
•    Rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki.
•    Poprawa jakości środowiska przyrodniczego.
•    Dostosowanie i przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom zmian klimatu.
•    Poprawa dostępności dóbr i usług w mieście dla osób z ograniczeniami.

Dla urzeczywistnienia tej wizji i realizacji wyznaczonych w dokumencie wyzwań rozwojowych  wskazano obszary funkcjonowania miasta, w których nastąpi szczególna intensyfikacja działań strategicznych.
Kluczowe obszary rozwoju miasta Bydgoszczy zdefiniowano w oparciu o metodę Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu dotyczącą miast inteligentnych. Zgodnie z tym podejściem „Smart City to miasto dobrze radzące sobie w 6 kluczowych obszarach rozwoju miast, zbudowane na "inteligentnym" połączeniu zasobów i działań włączonych w proces decyzyjny, niezależnych i świadomych obywateli”.


Kluczowe obszary rozwoju Bydgoszczy

 


Dla wyznaczonych 6 obszarów strategicznych, określone zostały cele kierunkowe oraz operacyjne, a także kierunki działań i programy wdrożeniowe, których realizacja pozwoli urzeczywistnić określony w wizji obraz miasta oraz sprostać wyzwaniom do 2030 roku.

W obszarze I. Sprawne i efektywne zarządzanie miastem wyznaczono 2 cele kierunkowe oraz 5 celów operacyjnych:

I.1. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE.
      I.1.1. Powszechność udziału mieszkańców w wyborach różnych szczebli.
      I.1.2. Aktywny udział mieszkańców w decyzjach dotyczących funkcjonowania miasta.
I.2. MIASTO SPRAWNIE ZARZĄDZANE.
      I.2.1.Wysoka jakość usług publicznych opartych na kapitale ludzkim i nowoczesnych technologiach.
      I.2.2. Mocne powiązania funkcjonalne w ramach bydgoskiego obszaru metropolitalnego.
      I.2.3. Bydgoszcz znaczącym krajowym i europejskim ośrodkiem metropolitalnym.

Przyjęte w tym obszarze cele wyrażają wolę wspierania działań ukierunkowanych na rozwijanie aktywności mieszkańców i budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowanego w rozwój Bydgoszczy. Miasto będzie podnosiło jakość usług publicznych poprzez zastosowanie nowych technologii oraz zapewnienie kompetentnej i przyjaznej obsługi interesantów. Wpłynie to pozytywnie na komunikację i współpracę pomiędzy mieszkańcami i administracją oraz wzajemne zaufanie. Natomiast poprzez zintensyfikowanie powiązań funkcjonalnych w ramach Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz oraz zwiększenie integracji potencjałów poszczególnych gmin, wzrośnie znaczenie naszego regionu, a Bydgoszcz będzie stanowiła ważne ogniwo sieci polskich i europejskich metropolii.
                                                                                                                                        Więcej szczegółów

W obszarze II. Aktywni, otwarci i kompetentni obywatele wyznaczono 2 cele kierunkowe, które zawierają 4 cele operacyjne:

II.1. BYDGOSZCZANIE ROZWIJAJĄCY SWOJE TALENTY I WYKORZYSTUJĄCY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI.
       II.1.1. Wysoki poziom edukacji na wszystkich etapach kształcenia.
       II.1.2. Dogodne warunki do wszechstronnego rozwoju i ustawicznego kształcenia mieszkańców.
II.2. OTWARCI I ZAANGAŻOWANI MIESZKAŃCY.
       II.2.1. Silne i aktywne organizacje społeczne.
       II.2.2. Otwartość społeczności bydgoskiej na osoby z różnych kręgów kulturowych i społecznych.

Drugi obszar ukierunkowany jest na działania zapewniające wysokiej jakości kształcenie w mieście na wszystkich poziomach edukacji oraz różnorodną ofertę zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, a także możliwości uzupełniania i zdobywania nowych kompetencji w każdym wieku. Takie połączenie ma pozwolić bydgoszczanom na wybór, zgodnej z indywidualnymi predyspozycjami i talentami, ścieżki edukacji i uzyskać potrzebne obecnie i w przyszłości dla społeczeństwa i gospodarki kwalifikacje zawodowe. Ważną rolę dla realizacji celów w tym obszarze będzie pełnić środowisko akademickie, pobudzające witalność miasta, budujące atmosferę otwartości także na osoby z innych kręgów kulturowych. Podobnie organizacje społeczne, integrujące bydgoszczan wokół spraw istotnych dla całego miasta, a czasami dla pojedynczych, potrzebujących pomocy osób przyczynią się do budowy społeczności, cechującej się tolerancją i empatią, otwartej i gotowej do współpracy.
                                                                                                                                          Więcej szczegółów

W obszarze III. Przyjazne warunki życia wyznaczono 3 cele kierunkowe i 8 celów operacyjnych:

III.1. AKTYWNY I ZDROWY STYL ŻYCIA.
        III.1.1. Zintegrowana opieka zdrowotna.
        III.1.2. Bogata oferta sportowo-rekreacyjna sprzyjająca aktywności mieszkańców.
        III.1.3. Szeroki udział mieszkańców w życiu kulturalnym miasta.
III.2. PRZYJAZNE WARUNKI ZAMIESZKANIA.
        III.2.1. Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców.
        III.2.2. Dobry standard budynków mieszkalnych.
        III.2.3. Przyjazne dla wszystkich mieszkańców rozwiązania funkcjonalne infrastruktury publicznej.
III.3. MIASTO WRAŻLIWE SPOŁECZNIE.
        III.3.1. Wsparcie dla osób potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
        III.3.2. Wspieranie aktywizacji zawodowej.

W ramach trzeciego obszaru podkreślono znaczenie zdrowego stylu życia i aktywności mieszkańców
w różnych jej wymiarach. Wysoka jakość usług publicznych z zakresu opieki medycznej i promocji prozdrowotnych zachowań, wielość propozycji sportowych i rekreacyjnych będą zachęcać mieszkańców do aktywności, spędzania czasu między ludźmi w różnych przestrzeniach miejskich. Bogata oferta artystyczna i rozrywkowa, pobudzająca do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i włączająca mieszkańców w tworzenie swoistej kultury miasta, będzie wpływać dodatkowo na integrację międzyludzką i uwrażliwiać na innych ludzi i otaczający nas świat. Miasto będzie rozwijało instytucjonalne i społeczne wsparcie dla osób potrzebujących pomocy i ich opiekunów oraz wspomagało ich aktywność, także na rynku pracy.
Aby zapewnić dobre warunki życia bydgoszczan, Miasto będzie dbało o zapewnianie wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz dostępność różnorodnej oferty mieszkaniowej, dostosowanej do potrzeb oraz możliwości finansowych bydgoszczan. Wzrostowi aktywności mieszkańców będzie sprzyjać dobrze rozwinięta infrastruktura na wszystkich osiedlach, dostosowana do potrzeb mieszkańców w każdym wieku.
                                                                                                                                          Więcej szczegółów

W obszarze IV. Zdrowe i bezpieczne środowisko wyznaczono 1 cel kierunkowy zawierający 4 cele operacyjne:

IV.1. ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA.
        IV.1.1. Ład przestrzenny.
        IV.1.2. Przywracanie i utrzymywanie standardów jakości środowiska.
        IV.1.3. Ochrona klimatu i adaptacja do zmian klimatu.
        IV.1.4. Wysoki poziom prośrodowiskowych zachowań społeczności bydgoskiej.

Istotą podejmowanych w tym obszarze działań jest poprawa stanu środowiska,
w którym żyją bydgoszczanie. Projekty służące osiągnięciu standardów jakości środowiska we wszystkich obszarach oraz zrównoważone wykorzystywanie zasobów, a także uwzględnianie prośrodowiskowych zasad przy planowaniu zagospodarowania przestrzeni stanowią niezbędne warunki dla skutecznej ochrony klimatu i adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych. Osiągnięcie tych założeń nie będzie możliwe bez podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców i zmiany niekorzystnych dla środowiska zachowań i nawyków.
                                                                                                                                          Więcej szczegółów

W obszarze V. Nowoczesny transport i komunikacja wyznaczono 2 cele kierunkowe zawierające 3 cele operacyjne:

V.1. ZRÓWNOWAŻONY I SPÓJNY SYSTEM TRANSPORTOWY.
       V.1.1. Przyjazne, ekologiczne, funkcjonalne i bezpieczne rozwiązania transportowe.  
       V.1.2. Wewnętrzna i zewnętrzna dostępność transportowa bydgoskiego obszaru funkcjonalnego.
V.2. E-DOSTĘPNOŚĆ.
       V.2.1. Powszechność dostępu do infrastruktury komunikacyjno-informacyjnej.

Zaproponowane w tym obszarze interwencje skupiają się na stworzeniu warunków dla sprawnego przemieszczania się w mieście i jego obszarze funkcjonalnym opartego o nowoczesne, ekologiczne systemy transportowe. Proponowane rozwiązania komunikacyjne zachęcać będą do ograniczenia indywidualnej komunikacji samochodowej.
Niezwykle istotne, dla rozwoju gospodarczego miasta będzie dobre skomunikowanie Bydgoszczy z innymi ośrodkami gospodarczymi w kraju i za granicą poprzez rozwój wszystkich systemów transportowych: kolejowego, drogowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej. Sprostanie wyzwaniom globalnej gospodarki wymagać będzie również rozwoju infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej.
                                                                                                                                           Więcej szczegółów

W obszarze VI. Nowoczesna gospodarka wyznaczono 2 cele kierunkowe zawierające 6 celów operacyjnych:

VI.1. KONKURENCYJNA GOSPODARKA.
        VI.1.1. Atrakcyjne miejsca pracy.
        VI.1.2. Dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.
        VI.1.3. Rozwój sieci współpracy na rzecz rozwoju gospodarki obszaru metropolitalnego.
        VI.1.4. Miasto atrakcyjne turystycznie.
VI.2. SILNY OŚRODEK NAUKOWY – BADANIA NAUKOWE, TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI.
        VI.2.1. Wysoki status bydgoskich uczelni.
        VI.2.2. Efektywna współpraca nauki, biznesu i samorządu.

Nowoczesna gospodarka stanowi bazę dla wzrostu zamożności i dobrobytu mieszkańców Bydgoszczy. Przyjęte dla tego obszaru cele podkreślają istotne dla podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki warunki, takie jak wzrost współpracy pomiędzy samymi przedsiębiorcami działającymi na całym obszarze Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, wsparcie przez Miasto inicjatyw klastrowych czy promocja Bydgoszczy i lokalnych przedsiębiorców na międzynarodowym rynku. Szansą dla zwiększenia innowacyjności gospodarki jest wzrost powiązań między biznesem a środowiskiem naukowym, szczególnie w prowadzeniu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników. Wysoki poziom szkół wyższych, zapewniający stały dopływ specjalistów w dziedzinach ważnych dla bydgoskich firm, organizacji, a także jednostek samorządowych dziedzinach to priorytet nie tylko dla obszaru nowoczesna gospodarka, ale dla przyszłości całej Bydgoszczy.
                                                                                                                                           Więcej szczegółów

Wdrażanie i monitoring

System wdrażania strategii oparty będzie na programach wdrożeniowych niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów, zawierających konkretne rozwiązania, przedsięwzięcia i zadania planowane do realizacji w okresie kilkuletnim.  Natomiast podstawą do monitorowania realizacji celów będą wyznaczone w dokumencie wskaźniki, dla których określone zostały wartości bazowe, zakładane tendencje w jakich powinny kształtować się ich wartości lub konkretne wielkości do osiągnięcia do 2030 r. Będą one podstawą oceny zaproponowanych w dokumencie interwencji.

PLIK DO POBRANIA tutaj