logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Dyskusja nad propozycją projektu aktualizowanej strategii rozwoju Bydgoszczy – ciąg dalszy - WPIS ARCHIWALNYSpotkanie w dniu 15 maja br., dla Mieszkańców  zaangażowanych w aktualizację Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 r., stanowiło punkt wyjścia do dalszych prac nad dokumentem. Uczestnicy spotkania, poza wyrażaniem swoich opinii w trakcie, otrzymali także formularze zgłaszania uwag.  Pisemne pogłębione uwagi przekazało 15 osób. Uwzględniając głosy uczestników spotkania ogółem zgromadzono ponad 120 różnych uwag (niektóre poruszały wiele wątków), z czego najwięcej dotyczyło wskaźników (ok. 40% wszystkich spostrzeżeń). Nadesłane uwagi dotyczyły:

-        zagadnień ogólnych zogniskowanych wokół harmonogramu prac w kontekście nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

-        wizji miasta oraz wizji w poszczególnych obszarach,

-        celów,

-        wskaźników,

-        kierunków działań oraz programów wdrożeniowych.

Poza zmianami brzmienia dotychczasowych zapisów projektu strategii, zgłoszono szereg nowych propozycji do celów, wskaźników oraz kierunków działań. Dużo uwagi poświęcono przede wszystkim opiece zdrowotnej (nacisk na wdrożenie zintegrowanego podejścia do opieki zdrowotnej) oraz szkolnictwu wyższemu w kontekście wzrostu znaczenia Bydgoszczy jako ośrodka akademickiego. Ponadto wiele miejsca poświęcono także innym obszarom życia miasta, w tym m.in.: edukacji, bezpieczeństwu ruchu drogowego i infrastrukturze drogowej, rozwojowi przedsiębiorczości.

Wypracowany wspólnie z członkami Zespołów Roboczych projekt dokumentu będzie przedmiotem konsultacji społecznych w dalszych etapach prac.