logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Równe traktowanie w Bydgoszczy - WPIS ARCHIWALNYW marcu 2023 r. Bydgoszcz została wyróżniona w plebiscycie Po jej stronie. Samorząd Przyjazny Kobietom zorganizowanym przez Gazetę Wyborczą, Strajk Kobiet i Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Docenione zostały liczne inicjatywy podejmowane w mieście na rzecz kobiet, w tym m.in: podwojenie liczby miejsc w żłobkach, doposażenie szkół w różowe skrzynki, uruchomienie drugiej edycji programu "in vitro" finansowanej z pieniędzy samorządu. Ponadto w mieście działa Rada ds. Równego Traktowania, zaś jedna z ważnych przestrzeni Bydgoszczy otrzymała nazwę Placu Praw Kobiet.
Poza dbałością o prawa kobiet w Bydgoszczy prowadzone są liczne działania mające na celu budowanie postaw tolerancji i otwartości mieszkańców oraz włączanie osób z różnych kręgów kulturowych i społecznych. W tym celu trwają również prace nad opracowaniem Programu działań na rzecz równego traktowania dla miasta Bydgoszczy na lata 2023-2028, którego przyjęcie planowane jest na bieżący rok. U podstaw prac nad programem leży przestrzeganie we wszystkich aspektach życia społecznego prawnie zagwarantowanej ochrony katalogu cech każdej osoby przebywającej w Bydgoszczy, do którego należą: płeć, rasa pochodzenie etniczne i narodowość, religia, wyznanie i światopogląd, wiek, orientacja seksualna i tożsamość płciowa.
Podejmowane działania wpisują się w przyjęty cel operacyjny II.2.2. strategii rozwoju Bydgoszczy: „Otwartość społeczności bydgoskiej na osoby z różnych kręgów kulturowych i społecznych”.