logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

W dniu 13 grudnia 2023 r. Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę, w której przyjęła do realizacji  „Bydgoski Program Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2024 – 2030”.
Niniejszy program określa działania, jakie Miasto Bydgoszcz winno realizować w latach 2024 – 2030, na rzecz osób z niepełnosprawnościami będących mieszkańcami Bydgoszczy. Jako dokument wieloletni obejmuje działania, zarówno z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, jak i dostępności przestrzeni i usług publicznych. Proponowane inicjatywy wywodzą się z pogłębionej diagnozy potrzeb środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz zestawienia ich z możliwościami realizacyjnymi samorządu. Określono cel główny Programu: „Bydgoszcz miastem równych szans i warunków do pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami we wszystkich obszarach życia”.
Program został zaplanowany jako wdrożeniowy w dokumencie „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”. Realizacja programu jest zgodna z celami kierunkowymi realizowanej strategii rozwoju:  

  • III.2. „Przyjazne warunki zamieszkania”
  • III.3. „Miasto wrażliwe społecznie”

 Z dokumentem można zapoznać się na stronie.