logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi - WPIS ARCHIWALNYPrezydent Miasta Bydgoszczy zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Termin konsultacji: 2 października– 23 października 2023 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są: Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Bydgoszczy.

Formularz konsultacji oraz projekt Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, jest dostępny na stronie www.bydgoszcz.pl/ngo, www.bcopw.pl,  fb BCOPW Gdańska 5 oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Ponadto dostępny będzie w siedzibie Biura Aktywności Społecznej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5).

Formy konsultacji:
wyrażenie pisemnej opinii na formularzu
, który będzie załącznikiem do ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do dnia 23 października 2023 r. na adres ngo@um.bydgoszcz.pl lub do siedziby Biura Aktywności Społecznej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5).

Udział w otwartych spotkaniach

  • 6 października 2023 r. godz. 10.00 - 12.00  podczas 5-lecia Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5 (Zakładka.Cafe)
  • 10 października 2023 r. godz. 16.00 - 18.00 Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz (sala nr 4)
  • 17 października 2023 r. godz. 16.00 - 18.00 Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz  (sala nr 4)


Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Bydgoszczy wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Biuro Aktywności Społecznej Urząd Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5 Bydgoszcz, pokój nr 6, tel. 52 58 58 727, ngo@um.bydgoszcz.pl.

Podstawa prawna:
UCHWAŁA Nr LXXIII/1105/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

projekt Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (pdf)

projekt Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2024 (doc)

Formularz konsultacyjny (pdf)

Formularz konsultacyjny (doc)

Roczny program współpracy