logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Nowe programy wdrożeniowe strategii rozwoju Bydgoszczy - WPIS ARCHIWALNYW 2020 roku, po uchwaleniu dokumentu strategii rozwoju, uchwałami Rady Miasta Bydgoszczy, zostały przyjęte programy operacyjne dotyczące wybranych obszarów funkcjonowania miasta, będące jednocześnie dokumentami wdrażającymi zapisy strategii.

Były to:

 1. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2021-2024
  Dokument do pobrania
 2. Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku
  Dokument do pobrania
 3. Programy Polityki Zdrowotnej na 2021 rok (Wcześniak w domu, Program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030, Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim).
  Dokument do pobrania
 4. Program przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2030 r. 
  Dokument do pobrania


Przyjęto także inne programy, niewyszczególnione bezpośrednio w strategii, ale istotnie wspierające jej wdrożenie. Były to:

 1. Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021
  Dokument do pobrania
 2. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
  Dokument do pobrania

Ponadto uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, „Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska”
Dokument do pobrania