logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Raport o stanie Miasta Bydgoszczy za 2021 r.Zgodnie z obowiązującą ustawą o samorządzie gminnym, w terminie do 31 maja 2022 roku został przygotowany i przekazany Radzie Miasta Bydgoszczy dokument raportu o stanie miasta za 2021 rok. Raport ten podsumowuje działalność Prezydenta Miasta w poprzednim roku, w szczególności dostarcza informacje o realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Dokument liczy ponad 300 stron i kompleksowo opisuje sytuację w mieście w układzie 6 kluczowych obszarów rozwoju, co stanowi nawiązanie do dokumentu „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”. Wprowadzeniem do raportu jest opis sytuacji demograficznej Bydgoszczy. Ponadto zawarto w nim informacje z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta w 2021 roku, zestawienie projektów współfinansowanych ze środków UE oraz aneks dot. sytuacji finansowej miasta. Każdy z obszarów jest podsumowany zestawem wskaźników statystycznych ze strategii rozwoju.    

Dla ułatwienia Mieszkańcom zapoznania się z raportem, został przygotowany folder zawierający wybrane informacje. Zachęcamy do lektury.

Pełna treść Raportu o stanie Miasta Bydgoszczy za 2021 rok.