logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Współpraca metropolitalna - WPIS ARCHIWALNYBydgoszcz wraz z okolicznymi samorządami od 2016 roku rozwija inicjatywę Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, w ramach której pogłębiana jest współpraca międzygminna, zarówno w ramach Stowarzyszenia, jak również w oparciu o zawierane umowy i porozumienia. Dotyczy ona takich obszarów jak rozwój komunikacji publicznej, wspólna promocja gospodarcza,  polityka senioralna, gospodarka odpadami, zarządzanie kryzysowe czy zawiązywanie grup zakupowych na gaz i energię elektryczną.

Instrumentem wspierającym rozwój terytorialny i promującym partnerski model współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W skład bydgoskiego obszaru funkcjonalnego wchodzą gminy zrzeszone
w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz. W minionym roku został opracowany projekt strategii ZIT, będącej podstawowym dokumentem o charakterze strategicznym i operacyjnym umożliwiającym realizację inwestycji.

Trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 21 kwietnia 2023 r.

Zgłaszanie uwag

Wnioski i uwagi do projektu Strategii ZIT oraz Prognozy można składać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wysyłając wypełniony formularz na adres e-mail: angelika.daron@um.bydgoszcz.pl),
  • w formie pisemnej (poprzez wypełnienie formularza uwag i wniosków dostępnego poniżej do pobrania) na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz,
  • ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia dokumentów w Biurze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz).

Wnioski i uwagi powinny być składane na formularzu dostępnym do pobrania TUTAJ.

Opracowany projekt strategii dostępny jest:


Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z celem kierunkowym I.2.2. strategii rozwoju Bydgoszczy: Mocne powiązania funkcjonalne w ramach bydgoskiego obszaru metropolitalnego.