logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Bydgoski program działań na rzecz równego traktowania w przygotowaniu - WPIS ARCHIWALNYW dniu 20 grudnia 2020 r. podpisana została umowa na opracowanie bydgoskiego programu działań na rzecz równego traktowania. Znane są także wyniki przeprowadzonej na zlecenie Miasta diagnozy sytuacji grup narażonych na wykluczenie. Prace nad bydgoskim programem działań na rzecz równego traktowania będą procesem kilkumiesięcznym i odbywać się będą w szerokim gronie ekspertów i ekspertek. Grono osób zaangażowanych w opracowanie programu będzie musiało zostać rozszerzone nie tylko o stronę społeczną, ale przede wszystkim o urzędników i urzędniczki. Program będzie musiał wskazywać zakres zadań, podmioty odpowiedzialne za wdrożenie konkretnych działań, jak i źródła ich finansowania.

Prace związane z opracowaniem bydgoskiego programu na rzecz równego traktowania są kontynuacją działań podejmowanych w Bydgoszczy w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i równego traktowania. Od kilku lat realizowany jest miejski projekt społeczny „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”. W styczniu bieżącego roku Urząd Miasta Bydgoszczy został sygnatariuszem Karty Różnorodności.
W październiku 2021 roku Bydgoszcz przyjęła Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Więcej informacji: Diagnoza sytuacji grup narażonych na wykluczenie oraz kierunki działań w zakresie polityki równego traktowania dla Miasta Bydgoszczy