logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

II. Aktywni, otwarci i kompetentni obywateleW obszarze II. Aktywni, otwarci i kompetentni obywatele wyznaczono 2 cele kierunkowe, które zawierają 4 cele operacyjne:

II.1. BYDGOSZCZANIE ROZWIJAJĄCY SWOJE TALENTY I WYKORZYSTUJĄCY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI.
       II.1.1. Wysoki poziom edukacji na wszystkich etapach kształcenia.
       II.1.2. Dogodne warunki do wszechstronnego rozwoju i ustawicznego kształcenia mieszkańców.
II.2. OTWARCI I ZAANGAŻOWANI MIESZKAŃCY.
       II.2.1. Silne i aktywne organizacje społeczne.
       II.2.2. Otwartość społeczności bydgoskiej na osoby z różnych kręgów kulturowych i społecznych.

Drugi obszar ukierunkowany jest na działania zapewniające wysokiej jakości kształcenie w mieście na wszystkich poziomach edukacji oraz różnorodną ofertę zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, a także możliwości uzupełniania i zdobywania nowych kompetencji w każdym wieku. Takie połączenie ma pozwolić bydgoszczanom na wybór, zgodnej z indywidualnymi predyspozycjami i talentami, ścieżki edukacji i uzyskać potrzebne obecnie i w przyszłości dla społeczeństwa i gospodarki kwalifikacje zawodowe. Ważną rolę dla realizacji celów w tym obszarze będzie pełnić środowisko akademickie, pobudzające witalność miasta, budujące atmosferę otwartości także na osoby z innych kręgów kulturowych. Podobnie organizacje społeczne, integrujące bydgoszczan wokół spraw istotnych dla całego miasta, a czasami dla pojedynczych, potrzebujących pomocy osób przyczynią się do budowy społeczności, cechującej się tolerancją i empatią, otwartej i gotowej do współpracy.
                                                                                                                                               Więcej szczegółów